ویژگی ها

تعریف اشخاص، کاربران، گروه های کاربری و تنظیمات و دسترسی هر یک

تعریف اشخاص، کاربران، گروه های کاربری و تنظیمات و دسترسی هر یک
امکان ثبت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف کاربران در گروه‌های کاربری مختلف، تعیین تنظیمات برای هریک از کاربران و تنظیم دسترسی هر یک از کاربران به بخش‌های مختلف نرم‌افزار به همراه گزارش تفصیلی اشخاص
ادامه