گزارش نقطه سفارش کالا

گزارش نقطه سفارش کالا جهت اطلاع از وضعیت موجودی کالا در محدوده تعیین شده و تصمیم گیری جهت خرید و فروش اجناس استفاده می شود. با فشردن دکمه گزارش نقطه سفارش کالا پنجره مربوطه باز می شود که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای دلخواه، کالاهای مورد نظر در انبارها و وضعیت آن ها نمایش داده می شود. این اطلاعات شامل شناسه، نام کالا، بخش، انبار، نوع انبار، حداقل و حداکثر موجودی تعیین شده برای کالا در انبارهای ورودی و خروجی، موجودی در انبارها و وضعیت کنونی کالا در انبار بر اساس محدودیت های قرار داده شده است.

در مورد وضعیت موجودی کالاها در انبار توجه داشته باشید که چندین حالت وجود دارد:

1.  موجودی کمتر از حداقل موجودی: این حالت زمانی رخ می دهد که موجودی کالا کمتر از حداقل موجودی تعیین شده در تعریف کالا است.

2.  موجودی کمتر از نقطه سفارش: نقطه سفارش مقدار موجودی از کالاست که با احتساب حداقل موجودی کالا و حاشیه حداقل موجودی کالا به دست می آید. بدین صورت که نقطه سفارش برابر است با حداقل موجودی کالا به علاوه درصد تعیین شده حاشیه حداقل موجودی. حداقل موجودی کالا در تعریف کالا و حاشیه حداقل موجودی در تنظیمات سیستم قابل تنظیم است.

نقطه سفارش کالا پارامتر مهمی در انبارداری و سفارش کالا محسوب می شود. چنانچه موجودی کالا از این مقدار کمتر باشد، موجودی کالا کمتر از نقطه سفارش شده است.

3. موجودی بیشتر از حاشیه حداکثر موجودی: حاشیه حداکثر موجودی مقدار موجودی از کالاست که با احتساب حداکثر موجودی کالا و حاشیه حداکثر موجودی کالا به دست می آید. بدین صورت که این مقدار برابر است با حداکثر موجودی کالا منهای درصد تعیین شده حاشیه حداکثر موجودی. حداکثر موجودی کالا در تعریف کالا و حاشیه حداکثر موجودی در تنظیمات سیستم قابل تنظیم است.

چنانچه موجودی کالا از این مقدار بیشتر باشد، موجودی کالا بیشتر از حاشیه حداکثر موجودی شده است.

4. موجودی بیشتر از حداکثر موجودی: این حالت زمانی رخ می دهد که موجودی کالا بیشتر از حداکثر موجودی تعیین شده در تعریف کالا است.

5. موجودی مطلوب: هنگامی که موجودی کالا بیشتر از نقطه سفارش و کمتر از حاشیه حداکثر موجودی باشد، موجودی کالا مطلوب است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: