گزارش موجودی کالا

چنانچه کاربر بخواهد از موجودی کالاهای خود در انبارها مطلع شود، باید از این قسمت استفاده کند. با فشردن دکمه “گزارش موجودی کالا”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای مورد نظر شامل انتخاب کالاها، گروه کالایی، محوده موجودی، بخش و انبار و فشردن دکمه “جستجو”، لیست موجودی کالاهای مورد نظر نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات شامل شناسه، نام کالا، بخش و انبار مربوطه، موجودی، واحد آن موجودی و تعداد جزء واحد پایه در آن واحد، واحد جزء و موجودی بر اساس واحد جزء می باشد.

در پایین جمع موجودی و جمع موجودی بر اساس واحد جزء نیز نمایش داده خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: