گزارش تفصیلی هزینه و درآمد

در گزارش تفصیلی هزینه و درآمد، قادر خواهید بود تمامی تراکنش های هزینه ای یا درآمدی را به تفصیل مشاهده نمایید. جهت دسترسی به آن، با فشردن دکمه “گزارش تفصیلی هزینه” یا “گزارش تفصیلی درآمد”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب نوع هزینه، شخص ذی نفع (طرف حساب)، محدوده زمانی و محدوده مبلغ مورد نظر، لیست تراکنش های مربوطه به دست خواهد آمد.  این اطلاعات شامل شناسنامه، نوع هزینه، پرداخت از (بانک یا صندوق)، نام (صندوق یا بانک)، شخص ذی نفع، مبلغ و تاریخ می باشد. در پایین گزارش، مجموع مبالغ کل ردیف ها و ردیف های انتخابی نمایش داده می شود.

گزارش تفصیلی درآمد نیز همانند گزارش تفصیلی هزینه می باشد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: