تعریف دسته بند ی ها

جهت مدیریت و پیاده سازی ساختار مناسب، برای هزینه و درآمدها دسته بندی  تعریف شده است و هر یک از درآمد و هزینه ها در دسته بندی های جداگانه قرار می گیرند. جهت تعریف دسته بندی ها، در سربرگ هزینه و درآمد، با فشردن دکمه “تعریف د سته های هزینه” و یا “تعریف دسته های درآمد”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، نام و شرح دسته بندی مورد نظر را وارد کرده و ثبت می نماییم. در سربرگ “لیست دسته های هزینه”، لیست دسته های هزینه قابل مشاهده و ویرایش و یا حذف هستند.

تعریف دسته های درآمد نیز همانند دسته های هزینه است و با فشردن دکمه “تعریف دسته های درآمد”، قابل مشاهده و انجام هستند.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: