نمودار سرمایه

در سربرگ "نمودار"، با فشردن دکمه "نمودار سرمایه" پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا سرمایه افراد به همراه درصد هر یک و برچسب های مربوط به هر فرد قابل مشاهده است.

همچنین می توان نمودار ترسیم شده را چاپ نمود و یا خروجی فایل گرفت.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: