گزارش تخفیفات کل فاکتورها

در این قسمت، مجموع تخفیفات فاکتورها شامل تخفیفات دوره ای و تخفیفات خود فاکتور برای مجموعه فاکتورها نمایش داده خواهد شد. با فشردن دکمه “گزارش تخفیفات کل فاکتورها”، پنجره مربوطه نمایش داده خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با اتخاب فیلترهای نوع فاکتور، شماره فاکتور، محدوده مبلغ، شخص طرف حساب و محدوده زمانی، لیست فاکتورهای مربوطه نمایش داده خواهد شد. در لیست مربوطه، نوع فاکتور، شماره فاکتور، تاریخ، شخص طرف حساب، جمع کل، جمع تخفیفات دوره ای و تخفیف فاکتور و جمع تخفیف برای هر فاکتور نمایش داده خواهد شد.

در پایین گزارش نیز مجموع تخفیفات کل ردیف ها و دریف های انتخابی قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: