کنترل موجودی کالا

با ثبت فاکتورهای فروش و برگشت از فروش، کالا از انبار خروج کالا خارج و وارد می شود و با ثبت فاکتورهای خرید و برگشت از خرید، کالا به انبار ورود کالا وارد و یا خارج می شود (انبارهای ورود و خروج کالا در قسمت تعریف کالا و خدمات تعیین می شود). در این حالت، در زمان ثبت کالاها در فاکتور، با توجه به مقدار حداقل و حداکثر موجودی کالا در انبار مربوطه و اینکه انبار مربوطه مقادیر منفی می پذیرد یا نه، حالت های زیر ممکن است پیش بیاید:

1. مقدار کالا در انبار مربوطه بیش از حداکثر موجودی شود: در این حالت پیغامی مبنی بر این که موجودی کالا در انبار مربوطه بیش از سقف تعیین شده خواهد شد، نمایش داده می شود و کالای و یا مقدار مورد نظر ثبت نمی شود.

 

2. مقدار کالا (ویا مواد اولیه آن) در انبار مربوطه کمتر از حداقل موجودی شود: در این حالت پیغامی مبنی بر این که موجودی کالا در انبار مربوطه کمتر از حداقل تعیین شده خواهد شد، نمایش داده می شود و کالای و یا مقدار مورد نظر ثبت نمی شود.

 

3. مقدار کالا (ویا مواد اولیه آن) در انبار مربوطه منفی شود و انبار مربوطه مقدار منفی نپذیرد: در این حالت پیغامی مبنی بر این که موجودی کالا در انبار مربوطه منفی شده و انبار مربوطه مقدار منفی نمی پذیرد، نمایش داده می شود و کالای و یا مقدار مورد نظر ثبت نمی شود.

 

4. مقدار کالا (ویا مواد اولیه آن) در انبار مربوطه منفی شود و انبار مربوطه مقدار منفی را با هشدار می پذیرد: در این حالت پیغام هشداری مبنی بر این که موجودی کالا در انبار مربوطه منفی شده ، نمایش داده می شود، اما کالای مورد نظر ثبت می شود. چنانچه مقدار خود کالا منفی شود، رنگ آن نارنجی و چنانچه مواد اولیه آن (در صورت تعریف شدن فرمول تولید) منفی شود، رنگ کالا قرمز می شود.

 

5. مقدار کالا (ویا مواد اولیه آن) در انبار مربوطه منفی شود و انبار مربوطه مقدار منفی را با می پذیرد: در این حالت کالای مورد نظر بدون نمایش پیغام، ثبت می شود. چنانچه مقدار خود کالا منفی شود، رنگ آن زرد و چنانچه مواد اولیه آن (در صورت تعریف شدن فرمول تولید) منفی شود، رنگ کالا قرمز می شود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: