گزارش اظهارنامه مالیاتی

این گزارش جهت ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است و میزان فروش سال مالی جاری و سال مالی قبل را که برای پر نمودن اظهارنامه مورد نیاز است، محاسبه و در دسترس قرار می دهد. جهت تهیه این گزارش، با فشردن دکمه "اظهارنامه مالیاتی" در سربرگ مالیاتی پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب سال مالی و فشردن دکمه "محاسبه"، داده های سال مالی انتخاب شده و سال مالی قبل از آن محاسبه و نمایش داده می شود. این داده ها شامل سال مالی، دوره مالی، اینکه این دوره جاری می باشد، تاریخ شروع و اتمام دوره و میزان فروش برای هر یک از دوره ها را نمایش می دهد. در پایین نیز جمع فروش سال مالی انتخاب شده و جمع فروش سال مالی قبل و همچنین جمع فروش ردیف های انتخابی نمایش داده می شود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: