عمومی

در این بخش، موارد کلی و عمومی نرم افزار به تفصیل توضیح داده شده است. توصیه می شود در اولین استفاده از نرم افزار، این بخش به دقت مطالعه شود.