گزارش تفصیلی صندوق

در این بخش، قادر خواهید بود تمامی تراکنش های صندوق مورد نظر را به تفصیل مشاهده و بررسی نمایید. جهت این کار، با فشردن دکمه “گزارش تفصیلی صندوق” در سربرگ صندوق، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر خواهد بود:

 

در این جا، با انتخاب صندوق مورد نظر، محدوده زمانی و فیلتر بابت، لیست تراکنش های مربوطه نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات شامل شناسه، نوع تراکنش، شخص واریزکننده و یا ذی نفع، بابت، نوع انتقال، مبلغ و تاریخ تراکنش قابل مشاهده است.

در پایین گزارش نیز جمع مبالغ دریافتی توسط صندوق و جمع مبالغ پرداختی توسط آن و مانده آن قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: