تحویل صندوق به کاربر

پس از تعریف صندوق ها، باید هر یک را به یک کاربر صندوق اختصاص دهید. جهت این کار با فشردن دکمه “تحویل صندوق به کاربر” انجام می گیرد که پنجره مربوطه به صورت زیر باز خواهد شد:

 

حهت تحویل صندوق به کاربر، از لیست صندوق ها، صندوق مورد نظر را انتخاب کرده و در قسمت صندوق دار جدید، شخص مورد نظر را انتخاب کرده و سپس ثبت می کنیم. همچنین در سربرگ "تاریخچه تحویل صندوق"، قادر خواهید بود سوابق تحویل صندوق به صندوقداران را مشاهده نمایید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: