انتقالات صندوق

جهت انتقال وجه از صندوق به بانک و صندوق به صندوق از این بخش استفاده می شود. در ادامه، هر یک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

جهت انتقال از صندوق به بانک، با فشردن دکمه مربوطه در سربرگ “صندوق”، پنجره “انتقال از صندوق به بانک” باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، نام صندوق مبدا، بانک مقصد، شماره قبض رسید بانکی، تاریخ انجام تراکنش، مبلغ و توضیحات مربوطه را وارد کردنه و ثبت می کنیم. جهت مشاهده و بررسی تراکنش ها نیز در سربرگ جستجو با انتخاب فیلترهای دلخواه، لیست تراکنش ها قابل مشاهده، چاپ و یا خروجی فایل می باشد.

جهت انتقال بین صندوق ها، دکمه مربوطه را در سربرگ “صندوق” فشار داده و پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، صندوق مبدا، صندوق مقصد، مبلغ انتقال، تاریخ و توضیحات مربوطه را وارد کرده و ثبت می نماییم. با انتخاب سربرگ جستجو و انتخاب فیلترهای مناسب، میتوان لیست تراکنش های مورد نظر را مشاهده و چاپ و خروجی فایل نمود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: