فیش حقوقی

در این گزارش، قادر خواهید بود فیش حقوقی فرد را در ماه مورد نظر مشاهده و چاپ نمایید. جهت این کار، با فشردن دکمه “فیش حقوقی”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا، فرد و ماه مورد نظر را انتخاب نموده و با فشردن دکمه مشاهده، اطلاعات حقوقی فرد نمایش داده می شود. با فشردن دکمه چاپ فیش حقوقی، فیش حقوقی فرد در ماه مورد نظر چاپ خواهد شد. همچنین امکان گرفتن خروجی فایل فیش حقوقی نیز در نظر گرفته شده که با فشردن دکمه صدور فایل، قابل انجام است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: