گزارش دفتر روزنامه

در گزارش دفتر روزنامه، کلیه اسناد حسابداری صادر شده قابل مشاهده است. جهت مشاهده این گزارش، با فشردن دکمه “گزارش دفتر روزنامه”، پنجره مربوطه نمایش داده خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، با انتخاب فیلترهای مورد نظر و فشردن دکمه “جستجو”، گزارش دفتر روزنامه نمایش داده خواهد شد. در پایین گزارش، جمع بستانکاری، بدهکاری و جمع کل گزارشو موارد انتخابی قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: