گزارش دفتر حساب های معین

در این گزارش، قادر خواهید بود گزارش دفتر حساب های معین حسابداری را مشاهده و بررسی نمایید. جهت دسترسی به این گزارش، با فشردن دکمه “گزارش دفتر معین”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب گروه، حساب کل و حساب معین و محدوده زمانی مورد نظر و فشردن دکمه “جستجو”،  گزارش های مربوطه قابل مشاهده است. در پایین گزارش نیز، جمع بستانکاری، بدهکاری و جمع کل ردیف ها و موارد انتخابی نمایش داده می شود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: