تعریف انبار

انبار در واقع همسان انبار فیزیکی شرکت است و می تواند یک سوله بزرگ تا انبار کوچک یک فروشگاه را شامل شود. جهت تعریف انبار، با فشردن دکمه انبار، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در ای قسمت، نام دلخواه انبار مورد نظر، بخش مربوطه، مسئول انبار، پذیرش مقدار منفی، آدرس انبار و شرح را وارد نموده و ثبت می نماییم. در سرگ جستجو نیز با انتخاب فیلترهای دلخواه، لیست انبارهای مورد نظر قابل مشاهده، ویرایش، و یا حذف می باشند. همچنین می توان آن ها را چاپ نمود و یا تبدیل به خروجی فایل نمود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: