گزارش رسیدهای بانکی

در این قسمت، می توانید گزارش مربوط به رسیدهای بانکی ثبت شده در سیستم را مشاهده نمایید. با فشردن دکمه “گزارش رسیدهای بانکی” پنجره مربوطه نمایش داده خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای مناسب شامل بابت، نوع، شماره سند و محدوده زمانی، رسیدهای مورد نظر را مشاهده نمایید. این طلاعات شامل شناسه، از طرف بانک و صندوق، واریزکننده، به بانک و یا صندوق، فرد طرف حساب، شماره سند یا قبض، نوع انتقال، مبلغ و تاریخ را مشاهده کنید.

در زیر گزارش، جمع مبالغ کل ردیف ها و جمع مبالغ ردیف های انتخابی قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: