گزارش تفصیلی بانک

در گزارشات تفصیلی بانک، کلیه تراکنش های بانک مورد نظر قابل مشاهده و گزارش گیری خواهد بود. با فشرند دکمه “گزارش تفصیلی بانک”، پنجره مربوطه به نمایش درخواهد آمد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب بانک مورد نظر،محدوده زمانی و بابت و فشردن دکمه جستجو، تراکنش های مربوطه لیست خواهد شد. این اطلاعات شامل شناسه، نوع تراکنش، واریزکننده/ذی نفع، بابت، شماره سند و یا قبض، نوع انتقال، مبلغ و تاریخ می باشد.

در پایین تراکنش ها، جمه دریافت ها، پرداخت ها و مانده این دو محاسبه و نمایش داده خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: