گزارش‌ها

گزارش های این قسمت شامل "گزارش فاکتورهای امانی پرداختنی"، "گزارش کالاهای امانی پرداختنی"، "گزارش فاکتورهای امانی دریافتنی" و "گزارش کالاهای امانی دریافتنی" به ترتیب بسیار شبیه "گزارش فاکتورهای مربوط به فروش"، "گزارش فروش کالاها"، "گزارش فاکتورهای مربوط به خرید" و "گزارش خرید کالاها" در بخش گزارش های معامله می باشند. همچنین "گزارش فاکتورهای ضایعات" و "گزارش کالاهای ضایعاتی" بسیار شبیه "گزارش فاکتورهای مربوط به فروش" و "گزارش فروش کالاها" در بخش گزارش های معامله می باشد. لذا از تکرار مجدد توضیحات خودداری کرده و خواننده جهت اطلاعات بیشتر می تواند به بخش معامله و گزارش ها مراجعه فرماید.