گزارش دریافت ها و پرداخت ها

در این گزارش، می توانید کلیه دریافت ها و پرداخت های اشخاص را مشاهده کنید. جهت این کار، با فشردن دکمه “گزارش دیافت ها و پرداخت ها”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای مربوطه شامل بابت، محدوده زمانی و شخص مورد نظر، تراکنش های مورد نظر قابل مشاهده هستند. این اطلاعات شامل شناسه، شخص، نوع، واریزکننده/ذی نفع، بابت، نوع انتقال، مبلغ و تاریخ تراکنش می باشد.

در پایین گزارش، جمع دریافت ها، پرداخت ها و جمع کل همه ردیف های گزارش و ردیف های انتخابی قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: