گزارش اشخاص

در این بخش، قادر خواهید بود تراکنش های مالی بین اشخاص مختلف و سیستم را مشاهده و بررسی نمایید. جهت این کار، با فشردن دکمه “گزارش اشخاص”، پنجره مورد نظر باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

یا انتخاب فیلترهای مربوطه شامل شخص، کد ملی، وضعیت، نوع شخصیت، جنسیت، سطح قیمت، نوع فعالیت و محدوده مبلغ تراکنش و فشردن دکمه “جستجو”، لیست اطلاعات تراکنش ها به دست خواهد آمد. این اطلاعات شامل شناسه، نوع، نام، کد ملی، جنسیت، سطح قیمت، سقف بدهکاری، اعتبار و وضعیت شخص می باشد.

در پایین اطلاعات گزارش، جمع بستانکاران، جمع بدهکاران و جمع کل همه ردیف ها و ردیف های انتخابی نمایش داده می شود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: