اشخاص و کاربران

در این بخش، تعریف اشخاص، کاربران و گروه های کاربری، عملیات و گزارش های آن مورد بررسی قرار می گیرد. لطفا ما را همراهی نمایید.