اسناد اعتباری

در تراکنش های مالی، به جز روش نقدی و کارتخوان، انواع دیگری از اوراق و روش های تسویه وجود دارند که در این جا، آن ها را اسناد اعتباری می نامیم. در نرم افزار، اسناد اعتباری شامل سه مورد چک، اقساط و بستانکاری/بدهکاری اعتباری (نسیه) است و می تواند هم از طرف مشتری به ما و هم از طرف ما به مشتری ارائه شود.

در ادامه هر یک را بررسی می نماییم.